Политика

инж. Ангел Анегностиев
 
инж. Сергей Василев

Политиката по качество е основният закон на дружеството, в който Висшето ръководство дефинира стратегическите цели за непрекъснато развитие и усъвършенстване на организацията, както и пътя, по който „ТЕХНОМАРИН” ООД посреща очакваните и предполагаеми потребности на своите клиенти.

                                                       ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Основна грижа на „ТЕХНОМАРИН” ООД е реализирането на ефективна дейност в областта на кораборемонта ремонт и сервизно обслужване на турбокомпресорни агрегати, съответстващо в максимална степен на изскванията на възприетите наши и международни стандарти и в пълно удовлетворяване потребностите на нашите клиенти.

Ръководството на фирма „ТЕХНОМАРИН” ООД залага следните стратегически цели в развитието на фирмата:

 • Непрекъснато развитие и усъвършенстване на СУК посредством заложените в стандарта механизми при съблюдаване пълно съответствие със спецификата на фирмената дейност.
 • Оптимизиране на формите и записите по качеството с цел ограничаване документооборота на хартиен носител.
 • Свеждане до минимум на рекламациите, осигуряване на непрекъсната обратна връзка с клиентите и постоянно обогатяване архива от референции.
 • Развиване и утвърждаване позициите на фирмата в областта на кораборемонта. 

 Ръководните фирмени принципи за качествена работа са:

 • Срочност на изпълнение на поставените задачи;
 • Създаване на условия за своевременното откриване и предотвратяването на несъответствия, отразяващи се пряко на качеството на предлаганите от нас услуги;
 • Прецизност на детайлите в изпълнението на всички поставени задачи от Ръководството;
 • Удовлетворяване изискванията на класификационните организации и вътрешно-фирмени инструкции;
 • Спазване правилата за работа на корабите, съгласно вътрешните им изисквания;
 • Създаване на условия, които гарантират незамърсяване на околната среда;
 • Качеството за нас не е постоянна величина. То трябва непрекъснато, ежедневно да се реализира отново и отново.

Всеки служител на нашата фирма сам отговаря за качеството на извършваната от него дейност. Това е негово водещо задължение и постоянна задача. За успешното й изпълнение Ръководството на „ТЕХНОМАРИН” ООД и лично Управителният съвет се ангажира в създаването на подходящи и безопасни условия на труд на всички свои служители.

“Най-добрият контрол е самоконтролът” - този принцип осигурява функционирането на системата за управление на качеството, която фирмата ни прилага. Качеството не е подарък, който правим на клиента, то е наше главно задължение.